Proces śledzenia celów z Celami w Asanie

Do Twoich obowiązków należy kierowanie procesem zarządzania celami w Twojej organizacji za pomocą Celów w Asanie. Jak jednak wygląda to w rzeczywistości? Czytaj dalej, aby poznać praktyczne przykłady działań związanych z celami.

Kierowanie procesami związanymi z celami w Twojej organizacji

Proces zarządzania celami składa się z czterech odrębnych etapów: redagowania, finalizacji, realizacji i oceny. W ostatnim kwartale roku odbywa się coroczne planowanie celów, a wszystkie cele na przyszły rok są opracowywane i zatwierdzane.

Oprócz opisanego tutaj procesu na cały rok, można również tworzyć dodatkowe cele krótkoterminowe, planowane co kwartał lub co pół roku, przyczyniające się do realizacji celów rocznych.

W Asanie planujemy cele co roku i co pół roku, ponieważ uważamy, że jest to właściwa równowaga między strategią a jej realizacją.

Przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu etapowi oraz towarzyszącej mu osi czasu.

timeline

Wersja robocza w toku

Celem tej fazy jest przygotowanie celów firmowych oraz zespołowych do przeglądu i finalizacji.

Ta faza rozpoczyna się w ostatnim kwartale roku i obejmuje dwa kamienie milowe. Najpierw zespół kierowniczy przygotowuje wersję roboczą ogólnych celów firmowych w oparciu o misję organizacji. Następnie, na podstawie celów firmowych, poszczególne zespoły opracowują wersje robocze własnych celów.

Kamień milowy: przygotowanie wersji roboczej ogolnych celów firmowych

Kiedy

Wersję roboczą ogólnych celów firmy należy przygotować na tyle wcześnie, aby poszczególne zespoły mogły wykorzystać je podczas pracy nad własnymi celami oraz uzyskać ich zatwierdzenie przed zakończeniem roku. Praca nad wersją roboczą celów firmy może zająć do dwóch miesięcy.

Jeśli planujesz cele dla jednego zespołu, możesz pominąć tę fazę i utworzyć cele na podstawie priorytetów lub misji firmy.

Na czym to polega

Kiedy gotowa jest wersja robocza ogólnych celów firmy, należy udostępnić ją wszystkim członkom organizacji, aby zespoły mogły przygotować własne cele, przyczyniające się do realizacji celów ogólnych.

Kamień milowy: przygotowanie wersji roboczej celów zespołowych

Kiedy

Cele zespołowe należy ukończyć z wystarczającym wyprzedzeniem, aby udało się je zatwierdzić przed końcem roku. W zależności od rozmiaru firmy, ta faza może zająć od dwóch tygodni (w przypadku małych przedsiębiorstw) do miesiąca (jeśli organizacja jest większa).

Jeśli przygotowujesz cele dla jednego zespołu proces ten może zająć tydzień.

Na czym to polega

  1. Zespół kierowniczy dzieli się strategią na dany rok z firmą poprzez cele firmowe. Muszą informować o tym, co i dlaczego zostało osiągnięte w ramach tych celów, aby zespoły mogły wymyślić sposoby wnoszenia wkładu.
  2. Cele zespołowe, przygotowane przez lidera każdego zespołu, przyczyniają się do realizacji ogólnych celów firmy. Powinny one zostać napisane z uwzględnieniem najlepszych praktyk w tworzeniu celów.
  3. Pracownicy indywidualni oraz całe zespoły również mogą dzielić się swoimi pomysłami i tworzyć cele zgodne ze strategią firmy. Podejście oddolne w połączeniu z systemem kaskadowym zachęca zespoły do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i zwiększa ich zaangażowanie.

Podejście odgórne, zgodnie z którym wszystkie cele zespołowe muszą przyczyniać się do realizacji jednego z celów firmy, umożliwia skoordynowanie działań. Z drugiej strony, podejście oddolne zachęca zespoły do wyznaczania innowacyjnych celów, nawet jeśli nie przyczyniają się one do realizacji wyznaczonych wcześniej założeń firmy.

Organizacje powinny starać się łączyć ze sobą oba te podejścia w zależności od bieżących priorytetów.

Finalizacja

Celem tej fazy jest uzyskanie zatwierdzenia celów firmowych oraz zespołowych przez interesariuszy.

Kiedy

Wszystkie cele powinny zostać sfinalizowane i zatwierdzone do końca roku. W mniejszych organizacjach finalizacja może zająć od jednego do dwóch tygodni, natomiast w większych - od trzech do czterech.

Na czym to polega

Właściciele celów firmowych powinni przejrzeć i sfinalizować cele z zespołem kierowniczym. Właściciele celów zespołowych natomiast, przeglądają i zatwierdzają cele ze swoimi menedżerami i innymi interesariuszami. Zatwierdzenia w Asanie to idealne narzędzie do wykorzystania podczas tej fazy.

Podczas tej fazy zespół kierowniczy przegląda cele zespołowe, aby rozważyć pomysły zasugerowane przez zespoły i ewentualnie utworzyć na ich podstawie cele firmowe.

Realizacja

W tej fazie zespoły pracują nad realizacją swoich celów. Właściciele celów informują swoich interesariuszy o statusie celów. Te aktualizacje statusu są niezbędne, aby wcześnie oznaczyć ryzyko i albo ponownie skalibrować cel, albo poprosić o więcej zasobów, aby go osiągnąć.

Kiedy

Do najlepszych praktyk należy określenie oficjalnych kamieni milowych, dzięki którym cel zostanie doprecyzowany, a jego status stanie się jasny. Kamieni milowych można używać jako argumentów w trakcie dyskusji z interesariuszami w razie, gdyby cel należało zmienić w odpowiedzi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności lub jeśli wymagane są dodatkowe zasoby, aby zapewnić jego terminową realizację.

W zależności od rodzaju celu może to mieć miejsce co miesiąc, co kwartał lub co pół roku. Podczas przeglądu cele można zaktualizować lub dopracować, uwzględniając przy tym nowe informacje, które pojawią się podczas realizacji.

Aktualizacje statusu dobrze jest publikować z następującą częstotliwością:

  • Cele roczne: aktualizacje statusu co najmniej co kwartał.
  • Cele półroczne: aktualizacje co kwartał lub co miesiąc.
  • Cele kwartalne: aktualizacje co najmniej raz w miesiącu.

Aktualizacje statusu powinny zawierać następujące informacje:

  • Status celu („na czas”, „zagrożony”, „opóźniony”) wraz z wyjaśnieniem.
  • Kluczowe osiągnięcia przyczyniające się do realizacji celu.
  • Kolejne kroki.

Postępy celu w Asanie można udostępniać interesariuszom za pomocą aktualizacji statusu. Właściciele celu mogą ustawić cykliczne powiadomienia o aktualizacji celu z żądaną częstotliwością (tygodniową, miesięczną itp.). Dowiedz się więcej o aktualizacjach statusu.

Ocena

Celem tej fazy jest dokonanie oceny kryteriów sukcesu celu, określonych na etapie zatwierdzenia. Cel zostaje zamknięty i oceniony jako „osiągnięty”, „częściowo osiągnięty”, „nieosiągnięty” lub „porzucony”. Dowiedz się więcej o tworzeniu kryteriów oceny celów.

Kiedy

Oceny można dokonać w dowolnym momencie po ukończeniu celu. Przykładowo, jeśli Twoim celem jest uruchomienie kampanii do końca lutego, cel ten należy ocenić w momencie ukończenia. W ramach procesu zarządzania celami, do najlepszych praktyk należy wyznaczenie kamieni milowych na przestrzeni danego roku, dzięki którym można oficjalnie ocenić cele. Zazwyczaj ma to miejsce co najmniej dwa razy: po pół roku oraz pod koniec roku. Organizacje, które wyznaczają cele kwartalne, powinny tworzyć również kwartalne kamienie milowe do ich oceny.

Na czym to polega

W Asanie oceny dokonuje się za pomocą aktualizacji statusu. W tym celu należy zmienić status celu na „osiągnięty”, „częściowo osiągnięty”, „nieosiągnięty” lub „porzucony” w zależności od kryteriów oceny wyznaczonych w fazie zatwierdzenia. Uwzględnij w niej również informacje dotyczące wpływu celu, odchylenia od pierwotnego planu lub powody, dla których cel nie został zrealizowany.

Na tym etapie należy również poświęcić chwilę na wyciągnięcie wniosków z wyznaczonych sobie celów oraz sposobu ich realizacji, aby udoskonalić proces w kolejnym roku.

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem swojego menedżera ds. sukcesu klienta lub forum społecznościowego Asany!

Więcej zasobów dotyczących Celów w Asanie