Planowanie sprintów

Wiele zespołów produktowych i inżynieryjnych stosujących metodologię Agile organizuje pracę w formie cyklicznie powtarzających się sprintów, aby zachować jednolity i wydajny harmonogram produkcji. Spotkania dotyczące planowania sprintów mogą być czasochłonne i zdarza się, że ich rezultaty nigdy nie są wykorzystywane poza arkuszem kalkulacyjnym lub tablicą, na której zostały zapisane. Asana to elastyczne narzędzie, które można łatwo dostosować do swoich praktyk Scrum, nawet w przypadku zmiennych wymagań. Planowanie sprintów w Asanie umożliwia zespołom uzyskanie przejrzystego obrazu harmonogramu, kamieni milowych, dat wydania oraz rejestru wraz z konkretnymi działaniami i komunikacją na ich temat.

Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby utworzyć własny projekt do planowania sprintu i sprawdź dodatkowe zasoby.

Zasoby dotyczące planowania sprintów Link
Szablon Asany Użyj szablonu
Studium przypadku i webinary Zobacz, w jaki sposób Hudl planuje skuteczniejsze sprinty z Asaną

Jak stworzyć projekt planowania sprintu

  1. Utwórz nowy projekt (w formie listy lub tablicy) dla swojego sprintu. Menedżer produktu lub menedżer projektów technicznych powinien być Właścicielem Projektu.
  2. Dodaj członków projektu i dostosuj ustawienia tak, aby otrzymywali oni powiadomienia o aktualizacjach statusu.
  • Właściciel projektu powinien udostępniać aktualizacje statusu na początku projektu i przed jego zakończeniem (lub częściej).
  • Każdy użytkownik może również zostawić komentarz w swoim zadaniu z kamieniem milowym, aby powiadomić członków zespołu o jego statusie.
  1. Dodaj sekcje (układ listy) lub kolumny (układ tablicy), aby uporządkować swoją pracę według poszczególnych sprintów lub kategorii, takich jak „gotowe do wykonania”, „w toku”, „gotowe” i „backlog”.W miarę postępów, pamiętaj o przenoszeniu zadań do właściwej sekcji lub kolumny.
  2. Dodaj pola niestandardowe do sprintów, aby śledzić harmonogram prac, czas potrzebny na ich wykonanie oraz priorytet. Dodaj pola niestandardowe do projektu planowania sprintu, klikając niebieski link Dodaj pola niestandardowe, znajdujący się u góry projektu.
  3. Utwórz zadania, dla działań, które należy wykonać w ramach sprintu i przypisz je do członków swojego zespołu. Możesz ustawić datę ich wykonania w trakcie sprintu lub utworzyć kamienie milowe z datą wykonania w jego ostatnim dniu. Użyj dat rozpoczęcia, aby pokazać zakres czasu przeznaczony na wykonanie danego działania.
  4. Dodaj reguły, aby automatycznie przypisywać zadania, aktualizować pola niestandardowe i więcej. Na przykład możesz ustawić regułę przenoszącą zadania do innej kolumny, aktualizującą pole niestandardowe lub oznaczającą zadanie jako ukończone.
  5. Po utworzeniu projektu planowania sprintu zapisz go jako szablon, klikając listę rozwijaną nagłówka projektu i wybierając opcję Przekształć w szablon. Dzięki temu następnym razem możesz po prostu utworzyć duplikat szablonu i od razu rozpocząć jego planowanie.
Plan your sprints in Asana with boards

Regularne sprawdzanie statusu projektu i publikowanie aktualizacji może zwiększyć wydajność stand-upów i sesji planowania sprintu, a co za tym idzie, skrócić czas potrzebny na ich przeprowadzenie.

Wskazówki dotyczące zarządzania projektem sprintu

Zaplanuj swój sprint na Osi czasu

Przejdź do zakładki „Oś czasu” w projekcie, aby zaplanować sprint i upewnić się, że wszystkie priorytetowe działania mogą zostać wykonane. Ten widok umożliwia także wykrycie zależności pomiędzy zadaniami oraz przeciąganie i upuszczanie zadań, aby rozwiązać konflikty. Oś czasu pozwala szybko sprawdzić, w jaki sposób wszystkie elementy układają się w spójną całość, przyczyniając się do realizacji ogólnych celów sprintu. Użyj opcji filtrowania zadań na osi czasu według pola niestandardowego z priorytetem, aby upewnić się, że najważniejsze z nich zostaną wykonane na czas.

Zarządzaj obciążeniem pracą podczas sprintów i monitoruj postępy projektu dzięki Portfolio i widokowi Obciążenia pracą

Aby ocenić moce przerobowe zespołu, kierownictwo często zbiera informacje dotyczące budżetu, godzin pracy czy innych kwestii ręcznie i podczas spotkań, co może być czasochłonne i niedokładne. Zamiast tego, utwórz portfolio, dodając do niego wszystkie projekty utworzone na potrzeby danego sprintu.

Następnie przejdź do zakładki Obciążenie pracą, aby zwizualizować wydajność zespołu w oparciu o zadania przypisane w Asanie. Widok ten pomoże Ci podejmować świadome decyzje kadrowe, aby utrzymać zrównoważony przydział zadań i zapewnić terminową realizację zadań. Użyj Portfolio, aby śledzić w czasie rzeczywistym postępy, terminy wykonania i priorytety w jednym miejscu.

SCREENSHOT of work being rebalanced between assignees in Workload view

Ustaw w projektach sprintu pola niestandardowe dotyczące wysiłku, godzin lub innej wartości, aby jeszcze dokładniej ocenić moce przerobowe zespołu.