Skriva bra mål med Asana-mål

Målspårning är framgångsrikt när alla i teamet vet vad ett välskrivet mål innebär.

Läs vidare om du är nybörjare på målspårning eller vill veta hur du kan hjälpa dina team att skriva mål som fungerar.

Bra mål har tre egenskaper:

1. En tydlig avsikt

Mål faller vanligtvis under en av två kategorier beroende på avsikten: inspirerande eller mätbara.

Inspirerande mål är djärva och utmanande framställningar som beskriver ett ändamål. De representerar framstegen mot organisationens uppdrag.

Till exempel, om ett företags uppdrag är att ”Bli den populäraste veganglassen i världen”, kan ett inspirerande mål vara att ”Bli det främsta glassmärket på sociala medier i år”.

Inspirerande mål är inte uppdrag eller strategier - de beskriver ett resultat som kan uppnås inom en tidsram. De är avsedda att samla teamen i samma riktning och hjälpa dem att ta fram konkreta mål för att nå dit. De konkreta målen är den andra målkategorin.

Om du vet vad OKR är vet du att mål har en inspirerande funktion.

Mätbara mål är de specifika mål som ska nås. Till exempel: "Bli ett populärt ämne på Twitter varje månad året runt."

Om inspirerande mål är ändamålet så är de mätbara målen planen som beskriver hur man når dit.

Skriv de mätbara målen för att visa att de är knutna till de inspirerande målen. Det inspirerande målen uppnås när alla de mätbara målen som är knutna till dem har uppnåtts.

Om du vet vad OKR är vet du att nyckelresultat har en mätbar funktion.

Mätbara mål bör alltid stödja inspirerande mål. Om du inte knyter mätbara mål till att ”Bli det främsta glassmärket på sociala medier i år”, blir det svårt att veta om du har nått målet.

Uppmuntra dina team till att ställa sig frågan huruvida målet är inspirerande eller mätbart.

2. En bestämd definition av framgång

En tydlig definition av vad framgång innebär är grunden för ett bra mål. Definitionen har två delar: målbeskrivningen och graderingskriterierna som används för att utvärdera om målet har nåtts.

Målbeskrivningen

Beskrivningen svarar på följande frågor:

 • Varför sätter vi upp det här målet?
 • Vad försöker vi åstadkomma?

När ett mål inte har några tydliga graderingskriterier kan målbeskrivningen svara på frågan: ”Hur ska framgång se ut/kännas?”.

Graderingskriterier

I Asana kan mål graderas som uppnått, delvis uppnått eller missat, vilket gör det viktigt att använda kriterier för att utvärdera målen.

För inspirerande mål är graderingskriterierna kopplade till de mätbara delmål som stöder dem. Graderingskriterierna kan variera. Här är några exempel:

 • Uppnått: ”5 av of 5 delmål har uppnåtts.”
 • Delvis uppnått: ”Minst 3 delmål har uppnåtts” eller ”Delmålen X, Y och Z har uppnåtts.”
 • Missat: ”Mindre än 3 delmål har uppnåtts.”

Asana kan automatiskt beräkna den uppnådda procentandelen av ett överordnat mål från procentandelen av dess delmål. Ta reda på mer om automatisk förlopp-sammanslagning.

Varje mål bör ha 3-5 delmål, högst 10. Annars blir det svårt att förstå relationen mellan delmål och deras överordnade mål.

Mätbara mål måste innehålla mål som kan avgöra nivån på deras framgång. Målen måste vara falsifierbara - det ska vara enkelt att se om de har uppnåtts eller inte.

Här är några exempel:

 • Binär (ja/nej): ”Vi genomförde en företagsomfattande undersökning.”
 • Procent: ”Vår kundbas har vuxit med 120%.”
 • Siffra: ”Vi har skapat och lanserat 12 nya kurser.”
 • Valuta: ”Vi tjänar 100 MILJONER USD per år.”

Mätvärden kan även kombineras med olika graderingskriterier:

 • Uppnått: ”Vi tjänar 100 MILJONER USD per år.”
 • Delvis uppnått: ”Vi tjänar 80 MILJONER USD eller mer per år.”
 • Missat: ”Vi tjänar mindre än 80 MILJONER USD per år.”

I de fall då framgång är knuten till slutförandet av milstolpar, projekt eller mål kan Asana automatiskt uppdatera målförloppet baserat på dem. I annat fall kan du själv definiera mätvärden som du sedan uppdaterar manuellt.

3. Exakthet

Gör innehållet i ditt mål specifikt för att minska tvetydighet och skapa anpassning. Inkludera följande:

Vad

 • Använd ett tydligt och kortfattat namn som förmedlar målets innebörd.
 • Mål ska vara ambitiösa men också uppnåeliga. De bör vara utmanande men också ha en tydlig plan för att nå fram.
 • Om det är möjligt kan du inkludera information om genomförandeplanen (t.ex. huvudmålets milstolpar).

Vem

Drivande personer:

 • Tilldela en ägare till målet. I Asana kan bara en person vara ägare till ett mål, allt för att tydliggöra ansvarstagandet. Ägare kan se målen som de har blivit tilldelade i fliken Mina mål i Asana.
 • När det är möjligt kan du tilldela mål som inte är företagsmål till ett drivande team. Asana-team kan vara specifika team eller större grupper såsom en avdelning, funktion, region eller tvärfunktionell grupp. Teammedlemmar kan se de mål som har tilldelats till deras team i fliken Teammål i Asana.

Intressenter:

 • I fall där flera personer är involverade i ett mål kan de läggas till som medlemmar.
 • Om flera intressenter har tydliga roller i målet är det en god idé att lägga till det i beskrivningen (t.ex. en RACI-tabell som beskriver de olika ansvarsområdena).

När:

 • Se till att tilldela en tidsperiod till målet då det bör vara slutfört, exempelvis Kvartal 1.
 • Tidsperioder är viktiga för att kunna avgöra när målet ska graderas.
 • Om målet är knutet till ett specifikt datum kan du lägga till ett anpassat slutdatum till målet. Asana skickar då en påminnelse till målägaren om att stänga målet en vecka innan det anpassade slutdatumet.

Hur

 • Bifoga mål som delmål till de överordnade mål som de bidrar direkt till.
 • Lägg till arbetet som bidrar till ett mål:
  • Projekt kan läggas till som direkt bidragande till målförloppet med hjälp av automatisk förlopp-sammanslagning.
  • Relaterade projekt och portfolior kan läggas till som arbetsreferenser i avsnittet Referenser i ett mål.

Att skriva bra mål kan vara enkelt. Att sätta tydliga avsikter för ditt mål hjälper dig att avgöra vilka resultat du vill uppnå och hur framgång ska se ut. Du behöver också fastställa hur du vill utvärdera målförloppet.

Tänk på att vara specifik om hur och när ditt mål ska uppnås, definiera måldrivande faktorer för att säkerställa ansvarstagandet och hålla dina intressenter informerade om hur deras arbete bidrar till målets framsteg.

Fler resurser för Asana-mål